Używaj WebStorm’a jak PRO!

 • instalacja pluginów
 • dopieszczenie wyglądu, aby nie rozpraszał w trakcie pracy mnogością opcji
 • konfiguracja skrótów klawiaturowych

Instalacja pluginów

Instalacja pluginów w Webstorm-ie
Piękna lista plików z Atom Meterial Icons

Dopieszczanie wyglądu

Czcionka

brew install font-fira-code
Ustawienia czcionki edytora
Ustawienia czcionki wbudowanej konsoli

Ilość elementów UI

 • View | Appearance: Tool Window Bars
 • View | Appearance: Status Bar
 • View | Appearance: Navigation Bar
 • View | Active Editor: Show Breadcrumbs

Skróty klawiaturowe

Lista skrótów

 • Other -> Switcher (RecentFiles) Actions -> Switcher (Control + Tab)
 • Main Menu -> Navigate -> Recent Files (Cmd + E)
 • Main Menu -> Navigate -> Go to file(Cmd + O)
 • Main menu -> Window -> Editor Tabs -> Select Next Tab (Cmd + Shift + [)
 • Main menu -> Window -> Editor Tabs -> Select Previous Tab (Cmd + Shift + ])
 • Main menu -> Window -> Editor Tabs -> Close Tab (Cmd + W)
 • Main menu -> Window -> Editor Tabs -> Split and Move Right (Cmd + Shift + D)
 • Main menu -> Window -> Editor Tabs -> Unsplit All (Cmd + Shift + A)
 • Main Menu -> Navigate -> Go to Declaration or Usages (Cmd + B)
 • Main Menu -> Refactor -> Refactor This… (Control + T)
 • Other -> Run context configuration (Option + T)
 • Other -> Rerun (Shift + Option + T)
 • Main menu -> View -> Active Editor -> Soft-wrap (Option + W)
 • Main menu -> Navigate -> File Structure (Cmd + Shift + S)
 • Main Menu -> Code -> Folding -> Expand (Cmd + +)
 • Main Menu -> Code -> Folding -> Expand All (Shift + Cmd + +)
 • Main Menu -> Code -> Folding -> Collapse (Cmd + -)
 • Main Menu -> Code -> Folding -> Collapse All (Shift + Cmd + -)
 • Other -> Run Anything (Option + R)
 • Tool Windows -> Terminal (Cmd + T)
 • Tool Windows -> Project (Cmd + 1)
 • Tool Windows -> Project (Cmd + 2)
 • Main Menu -> Git -> Git -> Branches (Option + B)
 • Main Menu -> Git -> VCS Operations (Control + V)
 • Main Menu -> Window -> Active Tool Window -> Hide All Tool Windows (Shift + Cmd + W)
 • Main Menu -> Git -> Fetch (Option + F)
 • Main Menu -> Git -> Commit (Cmd + K)
 • Main Menu -> Version Control System -> Push (Cmd + Option + K)

Nawigacja pomiędzy plikami

Praca z kontekstem

Praca z plikiem

Narzędzia

--

--

Senior Frontend Developer @ Evionica

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store